Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

OwTheEdge
21:41
0556 2e3f 500
Reposted fromstroschek stroschek viaflaus flaus
OwTheEdge
21:41
4223 c4f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaflaus flaus
OwTheEdge
21:41
5767 8ea9 500
Reposted fromewaryst ewaryst viaflaus flaus
OwTheEdge
21:38
0556 5e29
Reposted fromtfu tfu viaxanth xanth
OwTheEdge
21:37
4759 c30e 500
Reposted fromkaiee kaiee viagket gket

July 01 2017

OwTheEdge
18:34
2591 d5d0 500
Reposted fromlubieplacki lubieplacki viawindingroads windingroads
OwTheEdge
18:32
OwTheEdge
11:23
1173 8e64 500
Santa law for Europe
Reposted fromUbik Ubik viaxanth xanth
OwTheEdge
11:23
Wiesz - moja podejrzliwość, moja nieufność do ludzi jest straszna. To przekonanie, że nikt mnie nie może lubić ani cenić (...). Nie wiesz, jakie to ciężkie wietrzyć wszędzie maski, nawet u tych ludzi, którzy odnoszą się do nas z miłością. Nigdy chyba nie będę mógł naprawdę kochać - bo będę wolał zdławić w sobie sentymenty niż czuć, że miłość czyjaś do mnie jest oparta na tkliwości w stosunku do biednych i słabych istot. Czuję, że jestem właściwie zupełnie wykolejony - zgubiłem rzeczywistość - obracam się w sferze urojeń. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 3 II 1931)

June 29 2017

21:13
OwTheEdge
21:13
4223 c4f2 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaalicemeow alicemeow
OwTheEdge
19:47
8341 c72e 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viagket gket
OwTheEdge
19:47
Reposted fromFlau Flau
OwTheEdge
19:46
6909 e95b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSardion Sardion
19:45
3140 5518
Reposted fromKnoeggi Knoeggi vianordern nordern
OwTheEdge
18:29
- Czytaj, czytaj - szeptała matka, a czasem nawet mnie pogłaskała. - Jak się czyta, to się nie myśli o sobie, tylko się wchodzi w inne światy, a w którymś z tych światów można znaleźć zgubionego siebie.
— Mariusz Maślanka "Mam na imię Jestem"
Reposted fromflesz flesz viagdziejestola gdziejestola

June 28 2017

OwTheEdge
21:39
6860 f76a 500
Reposted fromtfu tfu viazupacebulowa zupacebulowa
OwTheEdge
20:56
1031 efd4
Reposted fromrol rol viapikkumyy pikkumyy
20:56
7538 113b

The Three Flavours Cornetto trilogy

Shaun of the Dead (2004)

Hot Fuzz (2007)

The World’s End (2013)

Reposted fromgreggles greggles viazupacebulowa zupacebulowa
OwTheEdge
19:48
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl